Sorry, je kunt je rechter muisknop niet gebruiken op deze website.
logo
Privacyverklaring, Mikka Fotografie, Privacybeleid, Sjors, Kat

Privacyverklaring

Mikka Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mikka Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Naam huisdier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Een foto valt onder bijzondere persoonsgegevens. De gemaakte foto’s tijdens de fotoshoots zullen bewaard en verwerkt worden door Mikka Fotografie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mikka Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Mikka Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mikka Fotografie bewaart uw persoonsgegevens totdat u ons verzoekt deze uit het bestand te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mikka Fotografie geeft persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Portretrecht
Mikka Fotografie behoudt zich het recht voor om foto’s gemaakt door Mikka Fotografie te plaatsen op de website www.mikkafotografie.nl en social media zoals Facebook en Instagram. Informatie over het portretrecht is te vinden op https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Portretrecht
Foto’s met herkenbare personen erop, zullen uitsluitend na toestemming geplaatst worden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mikka Fotografie gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand. Deze word bij het eerste bezoek aan deze website opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mikka Fotografie gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Foto's versturen
Foto's worden verstuur via Wetransfer. Hierop is de volgende privacyverklaring van toepassing: https://wetransfer.com/legal/privacy 
Voor grotere evenementen maakt Mikka Fotografie gebruik van de website Oypo. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing: https://beta.oypo.nl/nl/bezoeker/privacy

Deze website van Strato heeft het volgende privacybeleid:
https://www.strato.nl/privacybeleid/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek sturen naar info@mikkafotografie.nl tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Ook voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Mikka Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mikka Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Mikka Fotografie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mikkafotografie.nl

Contactgegevens:

Mikka Fotografie
Mariska van der Heijden
Oosterhout
06-48468621
www.mikkafotografie.nl
info@mikkafotografie.nl